Autori: Belehradská univerzita, Srbsko, http://www.bg.ac.rs/en/; Nemecká spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu (GIZ) GmbH, Nemecko, https://www.giz.de/en/html/index.html

Sociálna inklúzia je proces, v ktorom sú jednotlivcom, prípadne celej komunite ľudí, systematicky potláčané (alebo úplne odopierané) rozličné práva, možnosti, alebo zdroje, ktoré sú bežne dostupné členom iných skupín, a ktoré predstavujú základ pre sociálnu integráciu v rámci určitej skupiny (napríklad právo na bývanie, vzdelanie, zamestnanie, zdravotnú starostlivosť, občiansku aktivitu, demokratickú účasť atď.)  Na druhej strane, pod sociálnou inklúziou rozumieme taký proces, kde všetci členovia spoločnosti, bez ohľadu na ich pôvod, majú prístup k rovnakým zdrojom nevyhnutným pre úplnú participáciu v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote a pre dosiahnutie takej životnej úrovne, ktorá je v danej spoločnosti považovaná za normálnu.

Podľa definície záverov zasadnutia skupiny expertov na podporu sociálnej inklúzie, ktorá sa konala v Helsinkách v júli 2008, inkluzívna spoločnosť je spoločnosť, ktorá stiera rozdiely z dôvodu rasy, pohlavia, príslušnosti k sociálnej triede, generačnej príslušnosti, územnej príslušnosti a zaisťuje plné zaradenie sa, rovnosť príležitostí, ako aj možnosť všetkých členov spoločnosti vymedziť a zhodnúť sa na skupine sociálnych inštitúcií, ktoré riadia sociálnu interakciu.  Bez sociálnej inklúzie neexistuje žiadny trvale udržateľný rozvoj!

Po absolvovaní tejto témy budete vedieť:

  1. porozumieť nevyhnutnosti sociálnej spravodlivosti a rovnosti príležitostí ako základu pre tvorbu trvalo udržateľnej a mierovej spoločnosti
  2. reflektovať na tému trvalo udržateľného rozvoja a vysvetliť, ktoré zo spomenutých záverov majú globálny význam, a ktoré sú dôležité vo vašom osobnom živote

Vzdelávanie o tematike sociálnej inklúzie, ako jednej zo zložiek trvalo udržateľného rozvoja taktiež vyžaduje pristupovať k rozličným témam kritickým, zodpovedným a zúčastneným spôsobom. Sme tu, podporujeme vás v uplatnení tohto moderného, holistického prístupu počas diskusií na nasledujúce témy, ktoré sú relevantné pre všetky moderné spoločnosti, a taktiež pre krajiny podunajského regiónu.

  1. Kultúrne rozdiely a interkultúrna citlivosť
  2. Rovnosť pohlaví
  3. Vzdelanie pre všetkých
  4. Migrácia
  5. Ľudské práva a prevencia diskriminácie

Sami si vyberáte tému, o ktorej chcete diskutovať a v akom poradí. Interkultúrna citlivosť predstavuje kompetenciu, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie sociálnej inklúzie. Diskriminácia, na druhej strane, predstavuje akt zotrvania v sociálnej exklúzii, a teda pokiaľ chceme dosiahnuť sociálnu inklúziu a trvalo udržateľný rozvoj v našich krajinách, musí byť zastavená. Ďalšie tri lekcie sú zamerané na problematiku ľudských práv a sociálnej inklúzie/exklúzie vo sfére vzdelávania, pracovného trhu, verejnosti a rodiny.